IMG_4976_F.jpg Bunkr G3/59/D1NáhledyPozorovatelna, dopadová plocha JordánBunkr G3/59/D1NáhledyPozorovatelna, dopadová plocha JordánBunkr G3/59/D1NáhledyPozorovatelna, dopadová plocha JordánBunkr G3/59/D1NáhledyPozorovatelna, dopadová plocha JordánBunkr G3/59/D1NáhledyPozorovatelna, dopadová plocha JordánBunkr G3/59/D1NáhledyPozorovatelna, dopadová plocha JordánBunkr G3/59/D1NáhledyPozorovatelna, dopadová plocha Jordán
Stachelberg